ابر و آفتابدرود
شادزی 
مهرافزون 


ابر را گرامی بداریم بر پیشانی او برکت است 
کاش ابر 
چه سیاه چه سپید 
نشانه ای از همانی بود که برایش آفریده شده نه چیز دیگر 
بسیاری ابر را گونه ایی دیگر تعبیر و تفسیر می کنند 
سیاهش زندگی می بخشد و سپیدش امید می آورد 
از ترکیب امید و زندگی ست که مرگ ننه سرما و یاران اندکش در دسترس خواهد بود 
ابر را باور کنیم تا بارور شود 
حتی خورشید هم این را می داند 
همانی که ابر رویش را می گیرد 
می دانی چرا ؟!


ارادتمند
بنده ی کم ترین
منبع : به آبادی حسن مولاپناه خوش آمدید .ابر را گرامی بداریم
برچسب ها : گرامی بداریم